აკრძალული არქეოლოგია

არქეოლოგიური აღმოჩენები, რომლებიც არ შეესაბამება ჩვენი ისტორიის ინტერპრეტაციის სახელმძღვანელოს.